Czym jest mediacja?

Najprościej mówiąc są to zarządzane przez mediatora dobrowolne negocjacje, w trakcie których próbuje on pomóc skonfliktowanym stronom w znalezieniu satysfakcjonującego je rozwiązania. W trakcie mediacji nie chodzi o udowodnienie kto ma rację, lecz o poszukiwanie takiego rozwiązania, które często nie jest możliwe do osiągnięcia w procesie sądowym.

Mediator jest tu niejako asystentem, a strony przez cały czas mają wpływ na wynik mediacji.

W porównaniu z procesami sądowymi, szansa na satysfakcjonujące porozumienie jest dużo większa, a przy tym mediacja jest zdecydowanie szybsza i tańsza niż proces sądowy.

Ugoda zawarta przed mediatorem jest całkowicie egzekwowalna, tak jak wyrok sądowy. Jednakże, w odróżnieniu od orzeczeń zapadłych przed sądami, statystycznie tylko 3 % zawieranych ugód nie jest potem realizowanych. Tak niski odsetek wynika z faktu, że strony same wypracowują kompromis, a rozwiązanie nie jest nikomu arbitralnie narzucane tak jak ma to miejsce w Sądzie.

Co więcej, mediacje dają wymierne korzyści fiskalne dla stron, a ze względu na coraz większą liczbę spraw sądowych (w Polsce niemal 16 mln rocznie), akceptowalność mediacji przez sędziów stale rośnie i sprawy są przez nich coraz chętniej na mediacje kierowane.

Podstawowe zasady mediacji:

    1. dobrowolność – strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w mediacji, strona w każdej chwili może mediację przerwać.

    2. poufność – mediacji nie nagrywa się, nie protokołuje, mogą być co najwyżej robione notatki, które mediator niszczy zaraz po zawarciu ugody. Przebieg mediacji nie jest nikomu, w tym także sądowi ujawniany, a jedynie jej końcowy efekt.

    3. bezstronność – dotyczy stron, strony mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane,

    4. neutralność – mediator nigdy nie narzuca stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, to strony go wypracowują. Prywatne opinie, czy światopogląd mediatora nie mają wpływu na przebieg czy rezultat mediacji,

    5. akceptowalność – dotyczy mediatora, nikt nie może narzucić stronom osoby mediatora, to one go zgodnie wybierają, mediator zaś ustala panujące w trakcie mediacji zasady, których strony zgadzają się przestrzegać.

W naszej ocenie mediacja stanowi przyszłość rozwiązywania sporów. Dla przykładu, w USA ponad 98 % skierowanych do mediacji spraw kończy się ugodą, w Niemczech jest to 90 % ze skierowanych spraw. W Wielkiej Brytanii aż 65 % spraw o wartości do 5 tyś funtów kierowanych jest do mediacji, a ich skuteczność to 75 % zawartych ugód, przy czym średnia mediacja trwa około pół godziny.

W Polsce, w porównaniu z powyższymi krajami mediacja nie jest jeszcze taka popularna, ale się to zmienia. Warto jednak zauważyć, że w Poznaniu w kierowanych do mediacji sprawach gospodarczych zawiera się średnio 80 % ugód, a w Warszawie około 50 %. Na pewno jest tu jeszcze duży potencjał do rozwoju, ale niewątpliwie mediacje bardzo odciążają Sądy. W Sądzie Okręgowym w Warszawie już po pół roku od pierwszych mediacji osiągnięto taki wynik zakończonych sporów, ile przypadało na 2 etaty sędziowskie. Z tych też powodów Sądy coraz chętniej będę kierować sprawy do mediacji.

Od 2017 roku w Polsce, przy wszystkich Okręgowych Izbach Radców Prawnych, stworzone zostały Ośrodki Mediacji Radców Prawnych. Jednym z mediatorów białostockiego ośrodka jest również r. pr. Myślibór Ł. Biały, gdyż od kwietnia 2017 r. uzyskał on uprawnienia mediatora certyfikowanego.

Ponadto, mecenas Myślibór Biały wpisany jest na listę mediatorów Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a niedługo również uzyska wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Białymstoku.

W przypadku mediacji, pomoc naszej Kancelarii może polegać zarówno, na prowadzeniu mediacji w roli mediatora przez r. pr. Myślibora Ł. Białego, jak i na byciu pełnomocnikiem mediacyjnym przez któregokolwiek z prawników naszej Kancelarii w trakcie mediacji toczących się przed innym mediatorem.

Więcej na temat mediacji znajdą Państwo tutaj.